EKONOMIKA A ROZPOČET

Promyšleně a účelně hospodařit s finančními prostředky s cílem dosažení vyrovnaného rozpočtu a maximálního využití pro dlouhodobý rozvoj MČ.

Důsledně požadovat od vedení hl. m. Prahy přehodnocení současného nevyhovujícího stavu finančních příjmů určených na krytí nákladů za poskytované služby občanům a to vč. výkonu státní správy v celém správním obvodu MČ Praha 15.

Vytvořit účinný kontrolní systém sledování řádného hospodaření MČ.

SAMOSPRÁVA A STÁTNÍ SPRÁVA

Spoluvytvářet radnici, která je dostupná, otevřená a přátelská občanům, má kompetentní, kvalifikované, vstřícné a ochotné úředníky.

Otevřít radnici občanům prostřednictvím efektivních informačních a komunikačních systémů.

Stanovit jasné podmínky a pravidla pro transparentní, spravedlivá a kvalitní výběrová řízení na veřejné zakázky s informační dostupností o jejich konání a výsledcích pro všechny občany MČ.

Zlepšit a zkvalitnit informace o dění v Praze 15 na Internetu a sociálních sítích.

Zvýšenou pozornost věnovat podpoře a zlepšování podnikatelského prostředí, se zaměřením na podporu vzniku nových pracovních příležitostí.

Podporovat rozvoj všech složek Integrovaného záchranného systému.

BYDLENÍ

Podporovat postupné přetváření naši MČ na svébytný celek s vlastní občanskou vybaveností a vyváženou funkcí zahrnující zařízení umožňující dostatečné společenské a kulturní vyžití našich spoluobčanů.

Systematicky požadovat v nových bytových lokalitách budování potřebné infrastruktury – prostor pro setkávání obyvatelů, obchody, parkovací plochy, dopravní obslužnost, školská zařízení, hřiště a parky.

Příjmy získané z pronájmů a prodeje bytů investovat zpětně do majetku městské části.

Podporovat budování bezbariérových přístupů, které mohou využít jak handicapovaní spoluobčané, tak maminky s malými dětmi i senioři.

Zabránit dalšímu nepromyšlenému zahušťování našich sídlišť další bytovou výstavbou.

Zmapovat a následně požadovat oživení zanedbaných lokalit vč. investic do možností jejich lepšího využití ve prospěch většiny občanů.

Snažit se o lepší využívání nebytového fondu pro služby občanům, podnikatelům a neziskovému sektoru.

Podporovat v potřebném a možném rozsahu zřizování komunitního bydlení pro seniory.

ŠKOLSTVÍ

Zajistit optimalizaci sítě mateřských a základních škol z hlediska jejich kapacit, dopravní dostupnosti a racionálního využití, se speciálním zaměřením na oblasti sídliště Košík, Sluneční vršek a nově se rozvíjející lokality Prahy 15.

Zlepšit podmínky pro žáky i učitele v základních školách.

Investice směřovat nejen do školských budov a zařízení, ale zejména do modernizace a zkvalitnění vybavenosti škol s cílem zvýšení úrovně vzdělávacího procesu.

Podporovat vzájemnou návaznost vzdělávacích programů mateřských, základních a středních škol, aby společně tvořily propojený vzdělávací systém. Vytvářet podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podporovat vznik přípravných tříd při ZŠ pro děti od 5 let s důrazem na úzkou spolupráci s rodinou.

Nabádat, informovat a podporovat školy při získávání a využívání grantového systému pro zkvalitnění vzdělávacího procesu i celkového rozvoje škol. Usilovat o vytvoření finančních zdrojů pro mimořádné ohodnocení kvalitních pedagogů.

DOPRAVA

Podporovat veřejně prospěšné stavby řešící dopravní situaci MČ vzhledem k její prostupnosti, bezpečnosti a zajištění dostatku vhodných parkovacích míst. Podporujeme výstavbu Pražského okruhu (511) a navazující dopravní komunikace, tedy Hostivařskou spojku a napojení na Městský okruh.

Požadovat lepší dostupnost vlakové linky „S“ pro naše občany jako alternativní dopravy vůči autobusům včetně podpory pro modernizaci okolí konečné zastávky tramvají a vlakového nádraží Hostivař.

Podporujeme výstavbu metra do Hostivaře a Horních Měcholup s vchodem i do Petrovic. Účelné by bylo metro postavit zároveň s výstavbou vysokorychlostní železnice.

Klíčovým úkolem je prosazování rozšiřování bezbariérových komunikací v celé MČ (přechodů pro chodce, přístupů do veřejných budov, zastávek MHD, bytů, apod.).

Požadovat odklon kamionové dopravy (z/do překladiště kontejnerů v Uhříněvsi) z nově vznikající obytné zóny v okolí ulice Hornoměcholupská.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Neustále a důsledně zajišťovat čistotu MČ, chránit každou zelenou plochu a zkvalitnit její údržbu pravidelnou péčí.

Zvýšenou pozornost věnovat úpravě a ochraně prostředí meandrů Botiče, okolí retenční nádrže na Měcholupském potoce pod sídlištěm Hornoměcholupská i zeleni podél železniční tratě.

Všemožně podporovat zachování čistoty a celistvosti Hostivařského lesoparku jako přirozeného prostředí pro rekreaci a odpočinek.

Ve spolupráci s Magistrátem HMP, Středočeským krajem a povodím Vltavy bychom chtěli vytvořit účinný systém protipovodňové ochrany Hostivaře. Vybudovat další protipovodňovou ochranu nad přehradou s cílem zadržet velkou vodu a napravit tak sníženou absorpční schopnost území narušenou mohutnou výstavbou v povodí Botiče nebo přítokových potoků.

Důsledně zamezit vzniku černých skládek a pravidelně informovat občany o systému svozu odpadu a jeho třídění. Rozšířit  odpadové hospodářství o kontejnery na bioodpad. Popř. Zajistit likvidaci zeleného odpadu instalací veřejných kompostérů nebo dotací na kompostéry individuální. Podpora vzniku  komunitních zahrádek s využitím vlastních kompostů.

BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY

Úzce spolupracovat s Městskou policií i Policií ČR při operativním řešení vzniklých kritických situací, zajištění jejich fyzické přítomnosti v problémových lokalitách.

Podporovat preventivní programy proti kriminalitě, vandalizmu a drogové závislosti. Současně trvat na tvrdém postihu osob rozšiřujících drogy.

Podporovat práci mobilních sociálních týmů prevence kriminality (Městská policie, neziskové organizace, streetworkeři).

Zaměřit se na dodržování dopravní kázně, bezpečnosti chodců, zejména dětí. Rozšiřování počtu řízených křižovatek, úseků se sníženou rychlostí, bezpečných přechodů, apod.

Podporovat mobilní týmy pracující s osobami bez přístřeší s cílem zajištění jejich hygienických potřeb (sprchy, toalety) a ubytování tak, aby se zamezilo v maximálně dostupné míře znečišťování veřejných prostranství (vč. dopravních prostředků, veřejných prostranství, lesoparku, aj.).

SOCIÁLNÍ PÉČE, ZDRAVOTNICTVÍ, SENIOŘI

Úzce spolupracovat se všemi institucemi, které se podílejí na tvorbě územní sítě zdravotnických zařízení.

Pečovat o stabilní síť ambulantních zdravotnických služeb.

Podporovat rozšiřování sociálních služeb v terénu výkonem nadstandardních úkonů, odlehčovacích, domácích pečovatelských služeb, asistenčních služeb, zapůjčování kompenzačních pomůcek a dalších potřebných sociálních služeb a to nejen přímo zřízených městskou částí ale provozovaných i neziskovými organizacemi.

Podporovat využívání grantů v oblasti zdravotnictví, pro agentury domácí péče o rodiny s dětmi, seniory a osoby tělesně postižené.

Podporovat rozvoj zařízení pro seniory umožňující jejich organické propojení s ostatními občany, vytváření vzájemných zájmových klubů a návaznosti na jednotlivé zájmové organizace.

Iniciovat výstavbu nebo zajištění mobilních hospicových zařízení a denního stacionáře s odpovídající kvalitou služeb s cílem zajistit důstojný způsob života našich nejstarších spoluobčanů.

KULTURA, SPORT, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Podporovat zřízení stálých kulturních zařízení. Galerie, výstavní síň, muzeum, divadelní soubory, kulturní a občanské spolky, apod.  Umožnit využití zanedbaných prostor bývalých kulturních domů nebo budovy hostivařského nádraží, které po přestěhování vlakové zastávky nebude mít využití, apod.

Iniciovat zkulturnění prostředí v sídlištích, využívání prostor pro mladé umělce aj.

Podporovat akce a aktivity připomínající odkaz významných osobností, rodáků a dějinných událostí  spjatých s Prahou 15 (Švehla, Sokol, oběti válek, apod.).

Podporovat a podílet se na činnosti sportovních klubů, spolků a zájmových organizací sdružujících mládež i dospělé.

Otevřít školské prostory pro uplatnění volnočasových aktivit dětí i dospělých a vytvořit tak ze škol centra občanské aktivity.

Podporovat různé formy mimoškolního vzdělávání dětí a mládeže i celoživotního učení dospělých, včetně rekvalifikací.

Podporovat rozvoj klubových činností, zřizování i bezplatných klubů pro děti a mládež bez nutnosti členství a registrace jako prevence pouliční kriminality mládeže.

Iniciovat vznik a podporovat existující neziskové organizace, kluby pro maminky s dětmi, školní i mimoškolní kroužky a jiné aktivity.