Ing. Petr Neumann

Ing. Petr Neumann

61 let, ředitel společnosti poskytující ekonomické poradenství, TOP 09

Jsem profesí vystudovaný ekonom a ekonomickým poradenstvím se živím celý svůj aktivní život. Dříve jsem hrával závodně fotbal a basket, nyní ve volných chvílích jezdím na kole a v zimě rád lyžuji. Také rád cestuji. V Hostivaři bydlíme již 22 let, tak už se pomalu považujeme za starousedlíky. Dcera se zde  narodila a vyrůstala od malička.

Budu usilovat o zvýšení příjmů pro Městskou část Praha 15 a to od Magistrátu hlavního města Prahy, ale i maximálním využitím dotačních i jiných programů Evropské unie, státu  pro realizaci projektů na obnovu a údržbu svěřeného majetku Prahy 15.

Jako bývalý aktivní sportovec chci podporovat sportovní aktivity a to nejen dětí, ale i dospělých, včetně seniorů. Podporovat hodlám i mimoškolní aktivity dětí a mládeže, které chápu jako prevenci proti užívání drog, alkoholu, gamblerství, šikany a záškoláctví.

Rovněž budu usilovat o podporu rozvoje zařízení pro seniory včetně klubů i s případnou podporou dalšího vzdělávání.

Budu podporovat zřízení stálých kulturních zařízení na území P15. Galerie, výstavní síň, muzeum, divadelní soubory, kulturní a občanské spolky, apod.  Chtěl bych umožnit využití zanedbaných prostor bývalých kulturních domů nebo budovy hostivařského nádraží, které po přestěhování vlakové zastávky nemá využití pro P15.

Kompetentnost, odpovědnost, kvalifikovanost a ochotu chápu jako svoji službu pro všechny občany Městské části Prahy 15.  

Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.

Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.

77 let, vědecký pracovník, TOP 09

Mými celoživotními pracovními aktivitami jsou vzdělávání a výzkum, které považuji za své poslání. Tři desetiletí jsem působil jako vysokoškolský učitel a nyní se zabývám zejména problematikou koncepce vzdělávacích programů. Od r. 2002 jsem také členem Zastupitelstva MČ Praha 15.

Své zkušenosti z této oblasti bych rád využil v našem Zastupitelstvu i v příštím volebním období. Pedagogické kolektivy našich škol jsou dobrým předpokladem pro poskytování kvalitního vzdělávání. Společným úkolem nás – zastupitelů je vytvořit jim pro tuto jejich vysoce odpovědnou práci co možno nejlepší podmínky. Jde zejména o vyhovující síť škol, o možnost efektivního využívání jejich kapacit, o kvalitnější vybavení specializovaných učeben a dalších zařízení škol. Prosazovat v práci učitelů odstranění zbytečné administrativní činnosti a zlepšení ohodnocení těch, kteří dosahují výborné vzdělávací výsledky.

Mým osobním cílem je podporovat realizaci vzdělávacích programů určených nadaným žákům, zdravotně postiženým žákům a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Podporovat mimoškolní aktivity zaměřené na prevenci negativních jevů u dětí a mládeže. Rád bych také inicioval větší zapojení veřejnosti do života vzdělávacích institucí.

Kromě těchto činností se chci plně podílet na plnění úkolů směřujících k spravedlivému řešení věcí veřejných. K zlepšování podmínek bydlení a spolužití, k zpříjemnění životního prostředí, k podpoře drobného podnikání a jiných prospěšných aktivit.

V Zastupitelstvu MČ Praha 15 bych rád také přispěl k posílení vaší důvěry v činnost samosprávy a proměně naší městské části v příjemný domov nás všech.

Pavel Pešek

Pavel Pešek

47 let, manager práce zdravotně znevýhodněných, TOP 09

Je mi 47 let, jsem šťastně ženatý. Já i manželka jsme zdravotně znevýhodnění. Možná proto je celoživotně mým pracovním a osobním posláním aktivně se zapojovat a pomáhat zdravotně znevýhodněným a seniorům.

Především mi jde o to, aby senioři a zdravotně postižení nebyli občané druhé kategorie, a že bezbariérovost nebude jen zaklínadlo. Považuji za klíčové, aby naše městská část měla kvalitní zdravotní služby, aby se posílily sociální služby seniorům a zdravotně postiženým, zejména v domácím prostředí. Budu podporovat veškeré aktivity a projekty, které budou směřovat ke zlepšení života této skupiny obyvatel. Je velice důležité této skupině lidí naslouchat a podporovat ji. Jsem přesvědčen, že přes veškeré společenské a ekonomické disproporce je svoboda a maximální nezávislost jedna z nejdůležitějších hodnot a je potřeba, ba dokonce naší povinností, ji seniorům a lidem se zdravotním postižením dát.

Našim občanům zabezpečím, aby se zvýšil dozor městské policie proti nezodpovědným lidem, kteří devastují naši městskou část. Instalováním kamer a protihlukových čidel se zasadím o to, aby z Prahy 15 zmizela riziková a nebezpečná místa. Podpořím protidrogovou prevenci financemi do školských zařízení. Zvednu ruku a aktivně budu pro všechny smysluplné projekty, které nejsou jen nesmyslným plýtváním finančních prostředků, ale budou mít dlouhodobý efekt pro zlepšení úrovně života v naší městské části Praha 15, ve které žiji, chci žít a mít jí rád, stejně jako Vy.

Petr Bernat

Petr Bernat

46 let, referent správy nemovitostí, TOP 09

Jsem rodák z Prahy 10 a bydlím v Hostivaři. Jsem ženatý a mám dvě děti.

Ve stávajícím volebním období jsem zastupitelem v Městské části Praha 15. Jsem aktivní v komisi pro byty a nebytového prostory a v kontrolním výboru zastupitelstva městské části.

Po studiu strojnické průmyslovky a obchodní akademie jsem pracoval v investicích, cestovní kanceláři, dále v neziskovém sektoru a nyní pracuji přes 20 let ve správě nemovitostí. Mám bohaté zkušenosti s řízením neziskové organizace /pražské pobočky i na celostátní úrovni/, práci s dětmi a mládeží /od vedoucího kroužku mladých zdravotníků po hlavního vedoucího dětských táborů/, působil jsem jako vedoucí celostátních projektů pro děti a mládež i dospělé ve zdravotní, zdravotně preventivní a záchranářské oblasti a pro pomoc zdravotně handicapovaným, a v posledních letech organizuji činnosti klubu seniorů/.

V Praze 15 bych chtěl především prosazovat skutečně otevřenou radnici. Rád bych navázal na práci v komisi bytových a nebytových prostor a podporoval transparentní přidělování bytů, zejména mladým rodinám a využití nebytových prostor městské části pro podporu začínajících podnikatelů, ale také pro rozvoj občanské vybavenosti.

Chci podporovat aktivity pro děti a mládež, rodiny s dětmi, seniory a pro spoluobčany se zdravotním handicapem a kulturní akce na naší městské části. Podporuji aktivity na zlepšení prostředí zanedbaných lokalit, ochranu a rozvoj lesoparku a parků, budování a opravy dětských hřišť, podporuji urychlenou dostavbu městských okruhů a návazných radiál, metro do Prahy 15 a postupné nahrazení autobusů moderními elektrobusy, úpravy ulic tak, aby v nich bylo více potřebných parkovacích míst a aby byly bezpečnější. Přeji si, aby zde vznikala kulturní a komunitní centra a ideálně i prostor pro výstavy či muzeum /třeba s využitím budov po bývalých továrnách či starého nádraží/. Podpořím veškeré činnosti jak preventivní /streetworker/, tak represivní /Městská policie/, abychom se v ulicích cítili bezpečně.

Přeji si, aby naše městská část byla opravdu fungujícím městem a příjemným místem pro život.

Mgr. Andrea Hogenová, DiS.

Mgr. Andrea Hogenová, DiS.

51 let, OSVČ, poradenská a překladatelská činnost, aktivní v Neziskové organizaci zaměřené na ochranu před diskriminací - zahraničí, předseda BD a SVJ Ravennská 318, 318 a 320, STAN

Žiji spolu s rodinou na Praze 15  v Horních Měcholupech již 15 let a žiji zde opravdu velice ráda.

Ráda bych se zaměřila na bližší spolupráci s občany naší Městské části, kteří potřebují pomoc v řešení svých problémů s různými součástmi státní správy a nevědí, jak řešit své svízelné situace, které jim zhoršují kvalitu života. Spolu s kolegy bych pro ně ráda otevřela bezplatnou Poradnu, kde by mohli sociálně slabí občané, samotné matky s dětmi a senioři konzultovat a své problémy a potíže efektivním způsobem a pomáhat jim nalézt vhodné řešení.

Chtěla bych rovněž podporovat v naší Městské části rozvoj sportu, zejména masového sportu, pro každé dítě, z každé rodiny, neboť i já sdílím názor kolegů, že sport je nelepší formou prevence kriminality zejména u dětí a mladistvých.

Budu podporovat úsilí kolegů o získání podpory a grantů na výše uvedené činnosti z fondů Evropské Unie i Magistrátu hl. m. Prahy, protože starost o člověka – souseda považuji za stejně důležitou, jako starost a péči o svěřený majetek.

Mým mottem je citát francouzského spisovatele Gilberta Cesbrona:

„To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach.“

Jiří Jonáš

Jiří Jonáš

57 let, fyzioterapeut, Naše 15

Jsem dlouholetým a myslím, že i dost známým obyvatelem Horních Měcholup. Pracuji jako fyzioterapeut v rehabilitačním centru Medicavera v Horních Měcholupech. Z této mé profese plyne, že jsem v dennodenním styku s obyvateli Prahy 15.

Moji další pracovní náplní i koníčkem je působení jako taneční pedagog v taneční škole In Dance v Hostivaři. Zde se věnuji převážně malým dětem v předškolním věku. Část jednoho volebního období jsem působil také jako člen Zastupitelstva Prahy 15.

Pokud budu zvolen rád bych se věnoval zdravotní problematice a volnočasových aktivit.

Anežka Stašáková

Anežka Stašáková

22 let, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy, STAN

Jmenuji se Anežka Stašáková a je mi 22 let. Bydlím a trávím svůj volný čas v Horních Měcholupech. V roce 2016 jsem ukončila šestileté gymnázium Na Pražačce, které bylo zaměřené na výuku německého jazyka. Během tohoto studia jsem získala i dva diplomy z německého jazyka. V současné době studuji třetím rokem právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, čímž si plním svůj sen. Vzhledem k mému vzdělání se domnívám, že mám našim voličům co nabídnout.

Ráda bych podpořila především ženy v tíživých situacích, ženy samoživitelky, menšinové skupiny, handicapované osoby a seniory. Budu prosazovat výstavbu bytů rozjezdových a bezbariérových, čímž bych pomohla handicapovaným a sociálně slabším spoluobčanům.

Především však chci dosáhnout toho, aby se mladí lidé více zajímali o komunální politiku a zapojovali se do ní.

Jiří Vaníček

Jiří Vaníček

38 let, podnikatel, TOP 09

V Hostivaři žiji celý svůj život. Narodil jsem se tu já i moje děti. Manželce se sice nejprve zdálo, že bydlí poměrně daleko od centra Prahy, ale po nějaké době si to tu také zamilovala a celé rodině se tak v Praze 15 žije skvěle. Je tedy logické, že mi na naší městské části a na jejím rozvoji záleží.

Považuji za zásadní, aby činnost radnice byla kontinuální. Aby se po komunálních volbách vše nezastavilo a nezačínalo se vždy od začátku. Na radnici máme skvělé úředníky, kteří své práci rozumí. Je třeba je podpořit, radit se s nimi a utvářet koncepci rozvoje naší městské části tak, aby odrážela vývoj a možnosti celé společnosti. Nové vedení radnice pak může přirozeně navázat a pokračovat v rozdělané práci, místo toho, aby rozplétalo síť neprůhledných zakázek a zvláštních rozhodnutí.

To je i důvod, proč nechci vypíchnout jednu konkrétní oblast. Myslím si, že vše je důležité a vše spolu souvisí. Samozřejmě, že každý má nějakého favorita. Někomu je bližší doprava, někomu zdravotnictví či stavba škol a školek. Také bych preferoval spíše rozvoj sportu nebo se věnoval novým možnostem parkování, ale nikdy ne na úkor seniorů, rodin nebo jakéhokoli dalšího tématu, které mě až tak nenaplňuje. Myslím, že důležitá je vyváženost. Například vyváženost mezi novou výstavbou, zelení, službami a dopravní obslužností. Není možné říci, že zastavíme všechny developerské projekty a budeme se věnovat jen sázení stromů. Stejně jako není možné celou městskou část zalít betonem. Prostě jít z extrému do extrému. Praha 15 potřebuje nové byty, ale potřebuje i nové stromy. Ale nejvíce ze všeho potřebuje spokojené občany. Lidi, kteří tu žijí rádi a šťastně. Jen takoví lidé budou s radnicí ochotně spolupracovat, budou jí pomáhat v rozvoji svými podněty a rádi se o své štěstí podělí s potřebnými. A v neposlední řadě budou tito lidé za svojí městskou částí a jejími zastupiteli stát a nenechají si ji rozkrást či zničit. Pokud ji totiž budou vnímat skutečně jakou svou, budou pak mnohem pečlivěji hlídat a sledovat co s ní děje.

A jak to krátce shrnout? Slušnost, otevřenost, upřímnost, ochota diskutovat, schopnost dělat kompromisy a zároveň odvaha stát za svým rozhodnutím.

Vnímat potřeby občanů, nezavírat se na radnici, být venku mezi lidmi, sledovat nové trendy.

Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.

Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.

39 let, VŠ pedagog, odborník v oblasti rozvoje měst a obcí, Naše 15

Narodil jsem se v roce 1979 v Mladé Boleslavi. Po absolvování tamějšího gymnázia jsem vystudoval geografii a kartografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2012 jsem při zaměstnání dokončil na téže fakultě doktorské studium sociální geografie a regionálního rozvoje. Studia a také seznámení s mou nynější manželkou mě pevněji připoutala k Praze a od roku 2004 proto žiji v Hostivaři. Doma je nás nyní již pět – vedle manželky a mě také 3 malé a milé děti. Naši městskou část mám rád pro její propojení města se zelení, tradice s modernitou. Na druhou stranu si uvědomuji, že je třeba na zvelebování našeho společného prostoru neustále pracovat a že se na tom musejí podílet všichni – každý jednotlivec, spolky, školy, firmy, samospráva MČ Praha 15 i celé Prahy. Protože se profesně se zabývám analýzami a poradenstvím v oblasti rozvoje měst, obcí a regionů a tento obor vyučuji také na České zemědělské univerzitě, zajímá mě osobně v případě naší městské části především její prostorový a urbanistický rozvoj. Ve volném čase rád jezdím vlakem, chodím pěšky, rekreačně sportuju a cestuju. Rád navštěvuju především Litvu, Lotyšsko a Estonsko.

Stanislav Vyšín

Stanislav Vyšín

63 let, ekonom, TOP 09

Jan Dušek

Jan Dušek

44 let, lektor cizích jazyků, překladatel, TOP 09

Vaším sousedem zde v Hostivaři jsem již od roku 2003, kdy jsem se vrátil zpět do České republiky po pětiletém studijním pobytu ve Velké Británii. K Hostivaři mám však mnohem delší vztah, neboť zde žila část naší rodiny, kterou jsem v této čtvrti od útlých dětských let pravidelně navštěvoval. Jinak jsem rodilý Žižkovák.

Profesně se zabývám výukou anglického jazyka ve firmách a jazykových školách a zároveň dělám překlady odborných textů z oblasti potravinářství, zdravotních elektronických zařízení a geologie.

Práce v zastupitelstvu pro mě není nic neznámého, ve volebním období 2010-2014 jsem zde totiž působil jako zastupitel za TOP 09 a věnoval jsem se mimo jiné důsledné kontrole práce zastupitelů a radních v kontrolním výboru.

V příštím volebním období bych se rád zaměřil na problematiku školství, dopravy a územního rozvoje na Praze 15 a pokud bych byl zvolen, opět bych se ucházel o práci v kontrolním výboru Zastupitelstva.

Zdeněk Kalivoda

Zdeněk Kalivoda

65 let, výtvarník, Naše 15

Jen málokterému z příslušníků hostivařské střední generace by nic neřeklo jméno výtvarníka a malíře Zdenka Kalivody. Hostivařský rodák – narodil se roku 1952 na hostivařském nádraží- a celý svůj dosavadní život v Hostivaři prožil.

V roce 1970 začal studovat Střední uměleckoprůmyslovou školu, odkud byl ve čtvrtém ročníku za protikomunistickou a protistátní činnost vyhozen a z rozhodnutí státní moci mu bylo nadále zakázáno studium na všech středních školách ČSSR.

Nadále se soukromě učil  u akademického malíře Jaroslava Trnky, dalšího významného obyvatele Hostivaře.

V osmdesátých letech začíná znovu, večerně při zaměstnání, studovat další výtvarnou školu, Střední odbornou školu výtvarnou v Praze 3, kterou úspěšně  6. 6. 1985 zakončil.

Během studia se stihl oženit a pořídit si potomka, dnešního mladého začínajícího ing.arch. Jana Kalivodu.

Po revoluci začal vystavovat. Nejprve to byla společná výstava v přežívajícím agitačním středisku v Taškentu nazvaná „ Společná výstava hostivařských výtvarníků“, dále výstava v kosmetickém salonu ve Vodičkově ulici. Poslední velkou výstavu měl v galerii u Řečických.

Poté se začal věnovat průmyslovému designu, ale malovat nepřestal.

Po menší odmlce v tvorbě  navázal na svůj malířský rukopis a nebrání se ani novým experimentům.

MUDr. Michal Koucký, Ph.D.

45 let, porodník a gynekolog

 

PhDr. Petr Mašek

PhDr. Petr Mašek

59 let, vedoucí oddělení zámeckých knihoven, Naše 15

Jsem již čtvrtá generace žijící v Hostivaři, a proto mám k této čtvrti nadstandardní vztah. Již 36 let pracuji v Národním muzeu v oddělení zámeckých knihoven.

Chtěl bych být hlasem majitelů rodinných domků, tlumočit a prosazovat jejich zájmy.

Ing. Alexandr Michaljanič

Ing. Alexandr Michaljanič

59 let, IT specialista, OSVČ, Naše 15

Narodil jsem se a žil v Praze 4, nyní již dvacet let žiji s rodinou spokojeně v Hostivaři. Vystudoval jsem ČVUT v Praze, obor Elektronické počítače. Od roku 1990 až do dnešní doby pracuji ve svém oboru jako OSVČ.

Nikdy jsem nebyl členem žádné politiské strany, ale o společenské dění se živě zajímám, ač je to pro mě mnohdy bolestné. To je také důvod, proč mě nacházíte na této kandidátce.

Ve okolí se snažím pomáhat sociálně slabším spoluobčanům, kteří mnohdy netuší, kam se obrátit se svými problémy, ostýchají se jít na úřad či k lékaři.

Rád bych podpořil zejména zásadní opravu chodníků v oblasti mezi Botičem a ulicí Hornoměcholupská, čí vybudování pořádné cyklostezky podél Hostivařské nádrže. V našem lesoparku bych pak uvítal častější údržbu zeleně a nová místa pro volnočasové aktivity.

Petra Bahati Chejab

37 let, OSVČ, TOP 09

 

Jana Pencová

48 let, účetní, Naše 15

 

Ivana Čepková

Ivana Čepková

65 let, editor, TOP 09

Jsem  pracující důchodce. V současné době pracuji částečně jako editorka a částečně jako profesionální chůva. Před deseti lety jsem se přistěhovala z Prahy 1 – Malé Strany a nikdy jsem tohoto rozhodnutí nelitovala. V Hostivaři se mi bydlí a žije dobře a proto jsem se, z pocitu vděčnosti, rozhodla přiložit ruku k dílu a pomáhat s věcmi obecními.

Pro práci v zastupitelstvu a jeho orgánech nabízím pomoc při tvorbě rozpočtu a kontrole hospodaření. Vzhledem ke svému věku a profesi mám nejblíž k otázkám, týkajícím se života seniorů a také těch nejmenších obyvatel v naší části města. Ráda bych dala dohromady akční skupinu lidí s vážným zájmem o politiku, která by pořádala diskuzní fóra.

Pavla Fantová

28 let, dozorčí dopravy, Naše 15

 

Kateřina Dostálová

Kateřina Dostálová

19 let, studentka, Naše 15

Jmenuji se Kateřina Dostálová, bydlím v Hostivaři.

Úspěšně jsem složila maturitní zkoušku na hotelové škole. Nyní studuji na jazykové škole anglický jazyk a ráda bych se naučila i další jazyky, jako je španělština a ruština. Miluji cestování a tradiční českou kuchyni. Mou velkou vášní jsou dějiny umění. V budoucnu bych se ráda se věnovala plánování organizování společenských nebo uměleckých akcí.

V Praze 15 bych se ráda zapojila do organizace kulturních akcí.

Naďa Pešková

Naďa Pešková

44 let, komunikace s lékaři - zdravotní pomůcky, TOP 09

Jmenuji se Naďa Pešková, na Praze 15 bydlím s manželem od roku 2005.

Mám velkého koníčka a tím jsou psi. Jsem chovatelka, cvičitelka a pejsky občas lidem hlídám, když odjedou třeba na dovolenou. Sama  mám dva černostříbřité knírače.

Jsem zdravotně postižená a byť malé vzdálenosti ještě ujdu na větší procházky a nákupy již používám elektrický invalidní vozík. Vnímám tedy spíše věci z pohledu vozíčkáře. Jsem přesvědčena o tom, že na Praze 15 se dá bezbariérovost a informovanost nejen vozíčkářů a zdravotně znevýhodněných, ale i seniorů určitě zlepšit. Není nic horšího když jedete v zimě po dlouhém chodníku, jehož konec nemá sjezd, nebo je v jeho části překážka například v podobě lampy městského osvětlení.

Našim čtyřnohým členům rodiny bych dopřála třeba psí hřiště, s hracími prvky. Toto místo je dobré nejen k setkávání psí komunity, ale též pro socializování pejska.

Na Praze 15 ráda bydlím a moc bych si přála, aby bydlení a cestování bylo pro méně zdatně pohyblivé lidi trošičku více přívětivé než doposud.

Ing. Zdeňka Dvořáková

36 let, projektová managerka

 

Květoslava Papová

81 let, důchodkyně

 

Tereza Krejčová

28 let, manager prodeje

 

Libuše Daliková

82 let, důchodkyně

 

Tomáš Krejčí

26 let, servisní technik

 

Martina Bernatová

Martina Bernatová

46 let, farmaceutická asistentka, Naše 15

Jmenuji se Martina Bernatová, jsem rodačka z Prahy 10 a v Hostivaři bydlím 6 let.
Jsem vdaná a mám již dospělou dceru, která studuje na jazykové škole.
Po úspěšném dokončení chemické průmyslovky jsem dlouhá léta pracovala v laboratoři. Před několika lety jsem dokončila dálkové studium na zdravotnické škole obor farmaceutická asistentka. Několik let jsem pak pracovala v lékárně. Mé současné působiště je v Ústavu nukleární medicíny v nemocnici na Karláku.
Ve svém volném čase se věnuji nejrůznějším charitattvním projektům, jako pletení svetříčků a háčkování chobotniček pro Nedoklubko, háčkování čtverců na deky do Afriky a brigádnické práci v naší pražské zoo.
 
Chci podporovat aktivity pro děti a mládež, rodiny s dětmi, seniory a pro spoluobčany se zdravotním handicapem a kulturní akce na naší městské části.

Alena Krejčová

51 let, vedoucí autosalonu